ABC Montażu Drukuj

 

1. Wentylacja  Pokrycia Dachowego

Zapewnienie właściwości wentylacyjnych przestrzeni pod blacha jest jednym z podstawowych wymogów montażu. Należy pamiętać o zapewnieniu swobodnego przepływu powietrza od okapu do kalenic. Przy małej przewiewności podkładu i izolacja mogą ulec uszkodzeniu na skutek skraplania się pary wodnej pod powierzchnią blach. Dla dachów o kącie nachylenia poniżej 14 stopni odległość między blacha a izolacją nie może być  mniejsza niż 5 cm. Dla dachów o kącie nachylenia od 14 do 17 stopni celem wyeliminowania skraplania się wilgoci należy wykonać otwory wentylacyjne w kalenicy i szczelinę przy okapie. Zapewnią one swobodną cyrkulacje powietrza i zapobiegną tworzeniu się martwych słupów powietrza .


 

2. Obliczanie Powierzchni Pokrycia Dachowego 

 Wszystkie obliczenia długości i ilosći zamawianych arkuszy blach dachówkowych powinny być dokonywane w oparciu o wymiary kinstrukcji dachu a nie rysunku technicznego. Aby określić potrzebną do pokrycia ilość akruszy blachy, należy wymierzyć dach i wykonać jego szkić. Nie wystarczy określenie wymiarów zewnetrznych- tzreba sprawdzić rownież  przekątne. Przy zamawianu akruszy blachy, powinno się uwzględnić ok 3cm naddatku wystającego poza deskę okapową połaci dachowych. Szczegółowe informacje dot. poszczególnych rodzajów blach dostępne są w zakładce produkty po dokonaniu wyboru pokrycia.

 

 

 2. Mocowanie Listew Dystansowych i Łat Nośnych

 Do montażu pokryć dachowych stosuje sie listwy dystansowe ( kontrłaty) o wymiarach 12x25mm i łaty nośne o wymiarach 38x50mm ( lub szersze ), wykonanie z drewna lekkiego zalecana impregnacja. Listwy i łaty należy przybijać do istniejącego podkładu za pomocą ocynkoawnych gwoździ 75x2,8mm. Listwy i łaty powinny być rozmieszczone zgodnie z rysunkiem w celu ułatwienia dalszej pracy, można natrasować na kontrłatach położenie łat nośnych. Dla połaci dachowych o spadku mniejszym niż 14 stopni należy zamontować dodatkowe listwy dystansowe 12x25mm pod trzema najniższymi łatami. Listwy dystansowe należy montować w odstępach około 600mm przy czym co druga listwa powinna spoczywać na krokwi. Na dachu z podłożem nie ocieplonym łaty należy mocować bezpośrednio do krokwi.

 

 3. Łata Nośna Przy Okapie

Zamontowanie łaty nośnej przy okapie należy wykonać zgodnie z rysunkiem podnosząć ją o około 17 mm za pomocą klocków dystansowych za pomocą kontrłat. Położenie pierwszej łaty ma istotne znaczenie dla dalszego montażu.

 

 

4. Mocowanie Pokrycia 

Montaż blacha należy rozpocząć od dolnego prawego rogu, ze względu na położenie rowków kapilarnych z lewej strony arkusza blachy dachowej. Blachę należy kłaść kolumnami i rzędami od okapu do kalenicy( jak na rysunku .) Zaleca sie stosowanie arkuszy blach o długościach odpowiadającej długości dachu, by uniknąć nie potrzebnych łączeń na zakładkach poprzecznych. Jeżeli jednak arkusze są różnej długości trzeba zacząć od najdłuższych układając je od okapu( z 3 cm zapasem poza deskę okapową ) do kalenicy. Pierwszy rząd blach łączymy ze soba bez zamocowania do łat. Następnie przeprowadzamy korektę ustawieniach ich do okapu i po stwierdzeniu równoległości mocujemy do łat. Podobne mocujemy pierwszą kolumnę do kalenicy. Przykręcajać blachy należy dociskach je dokładnie w kierunku spadku dachu  w celu nieopuszczenia do powstania szczeliny między arkuszami blachy.

 

 


 ZABRANIA SIĘ

 


Zabrania się używania narzędzi  powodujących efekt termiczny takich jak szlifierki kątowe itp. Sprzęt ten uszkadza strukturę warstwy pokrywającej, co prowadzi do miejscowych korozji blach, przy stwierdzeniu używani wyżej wymienionego sprzętu usterki powstałe podczas jego działania nie będą objęte gwarancją